Smithsburg Junior Leopard Coaches:

 

Flag: TBD

Mini-Pony: TBD 

JV: TBD

Varsity: TBD